fbpx

Забраняват плановите операции и свижданията в болниците заради пика на болни от COVID-19

Ковид-19

Директорът на Столичната здравна инспекция д-р Данчо Пенчев издаде заповед, с която се залранява плановият прием за операции, както и свижданията. А причината – пикът на болни в София.

Ето какво гласи заповедта.

На основание чл. 94а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за лечебните заведения, чл. 63в и чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето във връзка със Заповед № РД-01-722/22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-99/15.02.2021 г. на министъра на здравеопазването, Решение № 72/26.01.2021 г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на
Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и във връзка с писмо вх. № 03-1879\9/04.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, както и след съгласуване с главния държавен здравен инспектор за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град, предвид значителното
покачване заболеваемостта от CIVID-19 и влошаване на наблюдаваните показатели,


Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на
  София, считано от 12.01.2022 г., както следва:
  1.1. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна
  дейност във всички лечебни заведения за болнична помощ и комплексните
  онкологични центрове на територията на София-град, с изключение на дейностите,
  свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на
  пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана
  репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по
  рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.
  1.2. Забраняват се посещенията на външни лица/свиждания в лечебни заведения
  за болнична помощ на територията София-град, с изключение на свижданията на
  пациенти в терминален стадии. Забраната не се отнася за контролните органи при
  осъществяване на контролната им дейност.
 2. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще
  бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията
  на София-град.
 3. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Столична
  РЗИ.
 4. Заповедта да се съобщи на кмета на Столична на община – за сведение,
  Директора на СЗОК – за сведение, на ръководителите на лечебните
  заведения за болнична помощ и ЦСМП на територията на София-град – за
  сведение и изпълнение.
 5. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на директор
  дирекция „Медицински дейности“ в Столична РЗИ.
  Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на
  интернет страницата на Столична РЗИ пред Административен съд София-град по реда
  на АПК. Административният акт подлежи на предварително изпълнение, като
  обжалването не спира изпълнението на заповедта.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *